Giới Thiệu

Gioi Tinh Nguyen Truong Thanh Giới tính: Nam

Ngay Sinh Nguyen Truong Thanh Ngày sinh: **/**/****

Home Nguyen Truong Thanh Nơi sinh: Lâm Đồng

Phone Nguyen Truong Thanh Số điện thoại: 

Email Nguyen Truong Thanh Email: ngtruongthanh.vn@gmail.com

Sở thích nguyễn trường thành  Sở thích: đọc sách, âm nhạc, du lịch, chụp hình

Nguyen Truong Thanh 2020(10)

Nguyễn Trường Thành

Tầm Nhìn Sứ Mệnh

Giới Thiệu

Gioi Tinh Nguyen Truong Thanh Giới tính: Nam

Ngay Sinh Nguyen Truong Thanh Ngày sinh: **/**/****

Home Nguyen Truong Thanh Nơi sinh: Lâm Đồng

Phone Nguyen Truong Thanh Số điện thoại: 

Email Nguyen Truong Thanh Email: ngtruongthanh.vn@gmail.com

Sở thích nguyễn trường thành Sở thích: đọc sách, âm nhạc, du lịch, chụp hình

Nguyen Truong Thanh 2020(10)

Nguyễn Trường Thành

Tầm Nhìn Sứ Mệnh

Giới Thiệu

Nguyen Truong Thanh 2020(10)

Nguyễn Trường Thành

Gioi Tinh Nguyen Truong Thanh Giới tính: Nam

Ngay Sinh Nguyen Truong Thanh Ngày sinh: **/**/****

Home Nguyen Truong Thanh Nơi sinh: Lâm Đồng

Phone Nguyen Truong Thanh Số điện thoại: 

Email Nguyen Truong Thanh Email: ngtruongthanh.vn@gmail.com

Sở thích nguyễn trường thành Sở thích: đọc sách, âm nhạc, du lịch, chụp hình

Tầm Nhìn Sứ Mệnh